Algemene Voorwaarden Squash & Padel Centrum Zwolle

1. Algemeen
1.1 Squash en Padel zijn racketsporten die voor de spelers en leden naast plezier en vaardigheden ook risico’s en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. In deze voorwaarden worden de verantwoordelijkheid tussen sportbeoefenaar en Squash & Padel Centrum Zwolle ( hierna; “SPZ”) vastgelegd.
1.2 De verhouding tussen SPZ en een sportbeoefenaar wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke overeenkomst alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden.
1.3 Op het gebruik van de (sport)accommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.
1.4 SPZ behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. SPZ zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de sportbeoefenaar bekend maken.
1.5 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist SPZ.
1.6 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de (sport)accommodatie is gelegen
1.7 Door ondertekening van het inschrijf -, en/of mutatieformulier dan wel verklaart het lid de algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement te hebben doorgenomen, zonder reserve te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.
1.8 Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Elk lid krijgt een ( digitale) ledenpas. Bij verlies, diefstal of vernieling van de ledenpas is men verplicht een nieuwe ledenpas te kopen.
1.9 SPZ behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en om op erkende feestdagen en bijzonder omstandigheden te sluiten.
1.10 SPZ behoudt zich het recht voor om gedurende openingstijden om het centrum of een deel van de banen beschikbaar te stellen aan leden of derden in verband met evenementen en/of competitiewedstrijden en -trainingen.
1.11 SPZ hanteert in de zomermaanden en tijdens vakanties gewijzigde openingstijden.
2. Lidmaatschap
2.1 Bij het aangaan van een SPZ lidmaatschap ( persoonsgebonden) is men verplicht een digitale foto van zichzelf in te leveren of te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie.
2.2 Ieder lid van SPZ verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om SPZ binnen 14 dagen, nadat de wijziging heeft plaats gevonden, te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
2.3 Abonnementen waarbij het abonnementsgeld direct wordt voldaan worden afgesloten voor de contractueel aangeboden contractperiode. Na verloop van de contractperiode stopt het abonnement automatisch. Indien men na de contractperiode verder wil sporten in een abonnement, dient een nieuw abonnement te worden afgesloten.
2.4 Leden die een abonnement met SEPA automatische incasso betalen worden afgesloten voor de contractueel aangeboden contractperiode, daarna wordt het abonnement telkens automatisch met een maand verlengd. De opzegtermijn van dit lidmaatschap bedraagt na afloop van de contractperiode van het aangeboden contract een volledige kalendermaand na het moment van opzegging.
2.5 Leden van SPZ kunnen geen gebruik maken van de door SPZ aangeboden abonnement acties, tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden.
2.6 De (sport)accommodatie zal door sportbeoefenaar uitsluitend gedurende de overeengekomen periode en overeenkomstig de in de overeenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is de sportbeoefenaar niet toegestaan de bestemming van de (sport)accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen.
3. Betaling
3.1 De tarieven en andere financiële zaken van SPZ staan vermeld in de prijslijst van SPZ, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. SPZ behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, tarieven, lidmaatschap structuren en/of aangeboden groepstrainingen aan te passen. Aanpassing van de tarieven, lidmaatschapstructuren en/of groepstrainingen geeft het lid geen recht om tussentijds de overeenkomst te beëindigen.
3.2 Betaling van wat het lid aan SPZ verschuldigd is, dient vooraf te geschieden, hetzij per pinbetaling, danwel overboeking op één der rekeningnummers van SPZ.
3.3 De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden. Zonder betaling mag het de sportbeoefenaar geen gebruik maken van de faciliteiten.
3.4 Indien het lid gebruik maakt van de door SPZ, onder nader te bepalen condities, die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan SPZ te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan SPZ afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bankrekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.
3.5 SEPA automatische incasso betalingen geschieden per periode. Per jaar zijn er 12 betalingsperiodes. Indien u zich aanmeldt voordat de automatische betaling start, betaalt u het resterende maandbedrag bij inschrijving.
3.6 Mocht automatische overboeking, wegens stornering, niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van SPZ het bedrag van afschrijving, verhoogd met eventuele stornerings-, en administratiekosten van SPZ te betalen. Indien blijkt, dat automatische overboeking 2 maal achtereen wordt gestorneerd, is SPZ zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en ineens, verhoogd met kosten op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens SPZ rustende betalingsverplichting, dan is SPZ gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft een betalingsplicht houden.
3.7 Over elk openstaand bedrag is het lid aan SPZ verschuldigd een vertragingsrente 2% per betalingsperiode, een gedeelte van een periode te rekenen voor een gehele, tot algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien SPZ een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft, is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.
3.8 Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
4. Beeindiging of ontbinding lidmaatschap
4.1 De opzegging van het lidmaatschap kan worden gedaan per e-mail (administratie@squashenpadelzwolle.nl of via het inleveren van een ingevuld opzegformulier die verkrijgbaar is bij de receptie van SPZ. De administratie van SPZ is daarbij leidend als het gaat over de geldigheid en tijdigheid van een opzegging.
4.2 Mondelinge en telefonische opzeggingen worden door SPZ niet geaccepteerd.
4.3 Indien men vroegtijdig gaat stoppen met het lidmaatschap is men verplicht de resterende contributie te betalen tot het einde van de contractuele periode.
4.4 Na een correcte opzegging van het lidmaatschap blijft het inschrijfgeld 1 jaar geldig, de datum van het einde van het lidmaatschap is hierbij bepalend.
4.5 Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring – ten genoegen van SPZ – deugdelijk bewijs vereist is.
4.6 SPZ mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
Als het lid (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
Als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/ of een bedrag storneert
In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
Indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt.
Bij ontbinding van het de overeenkomst door dit artikel worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijn opeisbaar.
5. Opschorting
5.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van SPZ het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander- ten genoeg van SPZ – deugdelijk bewijs.
5.2 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
5.3 De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
6. Privacy
6.1 SPZ verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de Toepasselijke Wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7. Aansprakelijkheid
7.1 SPZ sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die het lid uit krachte van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt, uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens SPZ. Het lid vrijwaart ter zake SPZ voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel danwel inmateriaal.
7.2 Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van SPZ ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
7.3 De sportbeoefenaar verbindt zich hierbij tot het vergoeden van eventuele schade, al dan niet opzettelijk toegebracht aan enige eigendom van Squash & Padel Centrum Zwolle en Victorium. De sportbeoefenaar verplicht zich hierbij om eventuele schade direct te melden bij SPZ.
7.4 De sportbeoefenaar wordt door de ingebruikneming van de (sport)accommodatie en de daarin aanwezige inventaris en eventuele sportmaterialen geacht deze te hebben aanvaard in goede toestand op het moment van ingebruikneming.
8. Faciliteiten
8.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die SPZ aanbiedt binnen het overeengekomen kader. Daaraan zijn voorwaarden verbonden, die zijn neergelegd in het huishoudelijk reglement van SPZ, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Het reglement is bovendien op verzoek kosteloos te verkrijgen bij de receptie van SPZ.
8.2 SPZ behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen, indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt, steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Dit reglement zal zichtbaar zijn in de accommodatie en op de website.
8.3 Wijziging van dit reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
8.4 Door het aangaan van een lidmaatschap, reservering dan wel het gebruiken van de faciliteiten verklaart de sportbeoefenaar zich bereid zich te houden aan de afspraken in deze algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

V2022.1